Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-04-2018.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Emma Hollander, Shiatsu therapeut

KvK 58188754

06-30128546

info@balanceyourselfmassage.nl

 

UW PRIVACY

Het gebruik van persoonsgegevens door Emma Hollander

Emma Hollander verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Emma Hollander, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Doeleinden De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw zorgverzekeraar en uw zorgpolisnummer
 • DE datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Shiatsu behandeling’, of Shiatsu behandeling + intake’
 • De kosten van het consult

Uw rechten

 • U heeft het recht om Emma Hollander een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken:
 • Heeft u het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden en al uw gegevens te laten verwijderen.
 • Heeft u het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen.
 • Heeft u het recht op dataportabiliteit. Het recht om uw gegevens over te dragen.
 • Heeft u het recht op beperking van verwerking. Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Heeft u het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
 • Vragen over deze privacyverklaring kunt u sturen naar: Emma Hollander, 06-30128546, info@balanceyourselfmassage.nl
 • Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Emma Hollander, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-04-2018. Emma Hollander kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen