1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58188754 en BTW nummer: NL 173421568B01. Aangesloten bij het VNT (Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten) licentienummer 16.054. Aangeboden dienstverlening: het verzorgen van Shiatsutherapie, stoelmassages.

 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself een overeenkomst of een contract is aangegaan dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan om tegen betaling, het laten verrichten van Shiatsutherapie en/of stoelmassages.
 • Opdracht: een overeenkomst waarbij tegen betaling door de opdrachtgever, diensten worden verleend zoals vermeld in artikel 1.1 door Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself
 • Contract: een schriftelijke overeenkomst van een bepaalde duur waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself

 

 1. Toepasselijkheid

2.1 Opalleoffertes,(opdracht)bevestigingen,contractenenovereenkomstentussenShiatsu Massagepraktijk Balance Yourself enerzijds en de opdrachtgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 Acceptatievaneenofferteof(opdracht)bevestigingc.q.hetanderszinstotstandkomenvaneen overeenkomst houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

2.3 Devoorwaardenzijnbijhetaangaanvandeovereenkomstbekendbijbeidepartijen.
Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself aan de opdrachtgever schriftelijk bevestigd heeft met deze afwijking van de offerte in te stemmen.

2.4 ShiatsuMassagepraktijkBalanceYourselfverleentgeenmedischehandelingen.Bijmedischeklachten dient u met uw behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een massagebehandeling te ondergaan.

 

 1. Wijziging van een opdracht of contract

3.1 Wijzigingenineenopdrachtofcontractzullenslechtsvankrachtzijnindiendezeschriftelijkdoor Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself zijn bevestigd.

3.2 Bijeencontractkunnenslechtstussentijdsewijzigingenplaatsvindenmetwederzijdsgoedvindenc.q. rechterlijke tussenkomst.

3.3 Wijziging in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.4 Als door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog wijzigingen in de uitvoering van de opdracht worden verlangd, moeten de wijzigingen door de opdrachtgever tijdig schriftelijk aan Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself ter kennis zijn gebracht.

3.5 Worden wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de ten uitvoerlegging van de gewenste wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. Duur van een opdracht of contract

4.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van minimaal 2 uur, op dag(en) die vermeld staat in de offerte of de overeenkomst die is ondertekend.

4.2 Na ommekomst van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst telkens van rechtswege voor eenzelfde periode verlengd, tenzij een der partijen haar, met inachtneming van de opzegtermijn van 2 maanden, voor het einde van de contractperiode. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van redenen.
4.3 Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden, niet zijnde wijzigingen conform artikel 3 (lid 3), zal Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself de opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst doen toekomen. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij de opdrachtgever Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

 

 1. Inschakeling derden

5.1 Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, die namens Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself de stoelmassage-opdracht geheel of gedeeltelijk kan uitvoeren.

 

 1. Omvang van de dienstverlening

6.1 De dienstverlening die Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself aan de opdrachtgever zal leveren omvat de in de overeenkomst genoemde diensten.

6.2 In geval van ziekte,verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten zal Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself al het mogelijke doen om voor vervanging zorg te dragen. Het bepaalde in artikel 5 is overeenkomstig van toepassing.

 

 1. Tarieven

De diensten zullen tegen overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn telkens ten hoogste één contractjaar geldig. In die zin dat Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself met een termijn van 2 maanden van de contractduur, eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.

 

 1. Cadeaubon

CadeaubonnenzijnnietinwisselbaarvoorgeldenkanalleenwordeningewisseldbijShiatsu Massagepraktijk Balance Yourself voor de dienst die op de cadeaubon vermeld staat. De geldigheid van de cadeaubon is 1 jaar na uitgifte.

 

 1. Annulering

9.1 Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers/personen dienen minimaal 24 uur voor aanvang van het afgesproken tijdstip te geschieden.

9.2 Als de annulering niet of niet tijdig geschiedt, is Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen.

 

 1. Aansprakelijkheid

10.1 Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van de behandelingen.

10.2 Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgingen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap of in aanloop daarvan, blessures en/of medicijngebruik. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en wordt u doorverwezen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt.