Deze algemene voorwaarden bestaan uit twee onderdelen:

1. Shiatsu behandelingen
2. Scheurkalender

1. Shiatsu behandelingen

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58188754 en BTW nummer: NL 173421568B01. Aangesloten bij het VNT (Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten) licentienummer 16.054. Aangeboden dienstverlening: het verzorgen van Shiatsutherapie, stoelmassages.

 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself een overeenkomst of een contract is aangegaan dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan om tegen betaling, het laten verrichten van Shiatsutherapie en/of stoelmassages.
 • Opdracht: een overeenkomst waarbij tegen betaling door de opdrachtgever, diensten worden verleend zoals vermeld in artikel 1.1 door Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself
 • Contract: een schriftelijke overeenkomst van een bepaalde duur waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself

 

 1. Toepasselijkheid

2.1 Opalleoffertes,(opdracht)bevestigingen,contractenenovereenkomstentussenShiatsu Massagepraktijk Balance Yourself enerzijds en de opdrachtgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 Acceptatievaneenofferteof(opdracht)bevestigingc.q.hetanderszinstotstandkomenvaneen overeenkomst houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

2.3 Devoorwaardenzijnbijhetaangaanvandeovereenkomstbekendbijbeidepartijen.
Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself aan de opdrachtgever schriftelijk bevestigd heeft met deze afwijking van de offerte in te stemmen.

2.4 ShiatsuMassagepraktijkBalanceYourselfverleentgeenmedischehandelingen.Bijmedischeklachten dient u met uw behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een massagebehandeling te ondergaan.

 

 1. Wijziging van een opdracht of contract

3.1 Wijzigingenineenopdrachtofcontractzullenslechtsvankrachtzijnindiendezeschriftelijkdoor Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself zijn bevestigd.

3.2 Bijeencontractkunnenslechtstussentijdsewijzigingenplaatsvindenmetwederzijdsgoedvindenc.q. rechterlijke tussenkomst.

3.3 Wijziging in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.4 Als door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog wijzigingen in de uitvoering van de opdracht worden verlangd, moeten de wijzigingen door de opdrachtgever tijdig schriftelijk aan Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself ter kennis zijn gebracht.

3.5 Worden wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de ten uitvoerlegging van de gewenste wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. Duur van een opdracht of contract

4.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van minimaal 2 uur, op dag(en) die vermeld staat in de offerte of de overeenkomst die is ondertekend.

4.2 Na ommekomst van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst telkens van rechtswege voor eenzelfde periode verlengd, tenzij een der partijen haar, met inachtneming van de opzegtermijn van 2 maanden, voor het einde van de contractperiode. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van redenen.
4.3 Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden, niet zijnde wijzigingen conform artikel 3 (lid 3), zal Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself de opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst doen toekomen. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij de opdrachtgever Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

 

 1. Inschakeling derden

5.1 Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, die namens Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself de stoelmassage-opdracht geheel of gedeeltelijk kan uitvoeren.

 

 1. Omvang van de dienstverlening

6.1 De dienstverlening die Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself aan de opdrachtgever zal leveren omvat de in de overeenkomst genoemde diensten.

6.2 In geval van ziekte,verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten zal Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself al het mogelijke doen om voor vervanging zorg te dragen. Het bepaalde in artikel 5 is overeenkomstig van toepassing.

 

 1. Tarieven

De diensten zullen tegen overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn telkens ten hoogste één contractjaar geldig. In die zin dat Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself met een termijn van 2 maanden van de contractduur, eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.

 

 1. Cadeaubon

CadeaubonnenzijnnietinwisselbaarvoorgeldenkanalleenwordeningewisseldbijShiatsu Massagepraktijk Balance Yourself voor de dienst die op de cadeaubon vermeld staat. De geldigheid van de cadeaubon is 1 jaar na uitgifte.

 

 1. Annulering

9.1 Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers/personen dienen minimaal 24 uur voor aanvang van het afgesproken tijdstip te geschieden.

9.2 Als de annulering niet of niet tijdig geschiedt, is Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen.

 

 1. Aansprakelijkheid

10.1 Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van de behandelingen.

10.2 Shiatsu Massagepraktijk Balance Yourself is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgingen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap of in aanloop daarvan, blessures en/of medicijngebruik. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en wordt u doorverwezen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt.

2. Scheurkalender

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de aanbieder
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – Herroepingsrecht
Artikel 5 – De prijs
Artikel 6 – Klachten
Artikel 7 – Geschillen
Artikel 8 – Levering en verzending

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 2. Dag: kalenderdag;

 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consumenten ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de aanbieder
Balance Yourself (eenmanszaak) Vestigingsadres:
Katwijkstraat 4-1
1059 XN

Amsterdam Nederland

Telefoonnummer: 06-30128546
E-mailadres: info@balanceyourselfmassage.nl
KvK-nummer: 58188754
BTW-nummer: NL 001964188 B49

 

Artikel 3 – Het aanbod
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de aanbieder, en de overeenkomsten die voortvloeien uit aankopen die tot stand komen via deze
website.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

 2. Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

 3. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

 4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Artikel 5 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 6 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst op afstand moeten binnen 7 dagen na levering, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen.

Artikel 7 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 8 – Levering en verzending
Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Wij leveren standaard in Nederland. Voor levering in andere landen, kunt u contact met ons opnemen via info@balanceyourselfmassage.nl.

Verzendkosten
De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen €4,10 voor bestellingen die door de brievenbus passen.

Retourneren
We hopen natuurlijk dat het product dat u bij ons heeft besteld helemaal naar wens is. Toch kan het voorkomen dat u de bestelling wilt retourneren. Wat de reden ook
is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van uw huis naar ons postadres zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@balanceyourselfmassage.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij het retourneren goed verpakt is.